Fiesta Box is aangesloten bij Stichting Webshop Keurmerk. Dit houdt in dat wij ons moeten houden aan de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk.

 

Bijna niemand leest de algemene voorwaarden voor zijn plezier. Toch maken ze helaas wel deel uit van elke aankoop die je doet. Ze zijn dus zeker belangrijk. Om het lezen van de algemene voorwaarden voor jullie wat dragelijker te maken, hebben wij hieronder alle onnodige informatie weggelaten. En deze lekker duidelijk en simpel verwoord. Een feestje zal het nooit worden, maar we doen ons best om het zo dragelijk mogelijk te maken.

 

Voor wie toch verlegen zit om nieuw leesmateriaal, hoeft zich geen zorgen te maken. De algemene voorwaarden van de Stichting Webshop Keurmerk kan hier zeker voor zorgen. Wij zouden zeggen veel leesplezier! Wil je hem als pdf voor onderweg of voor het slapen gaan? Klik hier om hem te downloaden.

Identiteit van de ondernemer

Artikel 1

 1. Wij zijn Fiesta Box en maken onderdeel uit van de onderneming That Computer Guy.
 2. Wij zijn gevestigd aan de Carterlaan 22, 4463 WX te Goes.
 3. Je kunt ons bereiken op werkdagen tussen 09:00 – 17:00 uur via 085-2500533
  of via info@fiestabox.nl en vragen@fiestabox.nl.
 4. Wil je ook alle officiële nummers weten?
  Ons KvK-nummer is: 63771799
  En ons BTW-identificatienummer: NL178192880B01

Toepasselijkheid

Artikel 2

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, offerte en overeenkomst van Fiesta Box, hierna te noemen “ondernemer”, goederen en/of diensten levert aan de opdrachtgever, hierna te noemen “klant”.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.
 3. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 4. Indien de klant zou verwijzen naar andere verkoopvoorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. De ondernemer en klant zullen in dat geval in overleg treden met het doel de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen met nieuwe bepalingen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van vervallen bepalingen nastreven.
 6. Indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze verkoopvoorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze verkoopvoorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van de verkoopvoorwaarden.

Het aanbod

Artikel 3

 1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de bron vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. De afbeeldingen waar de ondernemer gebruik van maakt zijn waarheidsgetrouw. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan de ondernemer verstrekte gegevens waarop de ondernemer zijn aanbieding baseert.

Offertes en aanbiedingen

Artikel 4

 1. Alle offertes en aanbiedingen van de verhuurder zijn vrijblijvend.
 2. De aanbieding vermeld in de offerte is geldig gedurende veertien dagen na dagtekening, waarna deze vervalt.
 3. Ondernemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht de ondernemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 6. De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief wettelijke regelingen en bepalingen.
 7. Gedurende de in de offerte of aanbieding vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, uitgezonderd prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 8. Eventuele aanvullende afspraken, toezeggingen of mededelingen gemaakt of gedaan door de ondernemer bij een aanbod, binden de ondernemer slechts indien deze afspraken, toezeggingen of mededelingen schriftelijk zijn vastgesteld en zijn daarbij dan alleen van toepassing op het betreffende aanbod.

De overeenkomst

Artikel 5

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden en na een bevestiging (orderbevestiging) van ontvangst door de ondernemer. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 2. De inhoud van de overeenkomst wordt uitsluitend bepaald door de orderbevestiging en hetgeen dat in de algemene voorwaarden bepaald is.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand is gekomen, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelingen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de ondernemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de ondernemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de ondernemer zijn verstrekt, heeft de ondernemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De dag van levering vangt niet eerder aan dan nadat de consument de gegevens aan de ondernemer ter beschikking heeft gesteld.
 6. In geval van duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Herroepingsrecht

Artikel 6

 1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van producten gedurende een bedenktijd van veertien dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.
 2. De genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen, of:
  1. als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling met verschillende levertijden weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant het eerste product heeft ontvangen.
 3. Tijdens de bedenktijd gaat de klant zorgvuldig om met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 4. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier die verder gaat dan de manier van omgang die in het vorige lid genoemd is.
 5. De klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 6. Herroepingsrecht is alleen geldig voor verkoopartikelen, desondanks zijn er een aantal uitzonderingen:
  1. overeenkomsten waarbij verhuur- en verkoopartikelen gecombineerd zijn: in dit geval is de klant alleen toegestaan gebruik te maken van het herroepingsrecht op de verkoopartikelen.
  2. overeenkomsten met op maat gemaakte verkoopartikelen: indien de ondernemer in opdracht van de klant speciale gespecialiseerde verkoopartikelen heeft ontwikkeld geldt hier geen herroepingsrecht op.
  3. overeenkomsten waarbij voedingsmiddelen zijn aangekocht: voor deze overeenkomsten geldt geen herroepingsrecht.

Retourneren

Artikel 7

 1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient dit binnen de bedenktermijn gemeld te worden via bestellen@fiestabox.nl. Hierbij dient het factuurnummer en de naam van het product gemeld te zijn.
 2. De retour is goedgekeurd zodra de klant een ontvangstbevestiging heeft ontvangen van de ondernemer.
 3. Klant dient de verkoopartikelen binnen veertien dagen retour te zenden. De kosten voor de retourzending zijn voor de klant.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitvoering van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 5. Zodra de ondernemer het geretourneerde artikel ontvangen heeft wordt het aankoopbedrag teruggestort. De ondernemer streeft erna dit binnen zeven werkdagen na ontvangst te verwerken.
 6. Heeft de klant gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, dan hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

De prijs

Artikel 8

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 3. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen en bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan indien de ondernemer die bedongen heeft en: deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 5. De consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De levering

Artikel 9

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijk zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Levering is alleen mogelijk in landen die benoemd worden op de website van de ondernemer.

Betaling

Artikel 10

 1. Klant betalen via iDEAL of via overschrijving naar de rekening van de ondernemer. Zodra de ondernemer de betaling heeft ontvangen gaat het leveringstermijn van start.
 2. In geval van wanbetaling van de klant heeft de ondernemer het recht de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden.
 3. Zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer is de klant niet bevoegd tot verrekening dan wel opschorting van de nakoming van de op haar rustende betalingsverplichting. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Klachtenregeling

Artikel 11

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen, regelen vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als de klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De klant dient de ondernemer in ieder geval vier weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Geschillen

Artikel 12

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de ondernemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien bij de rechtsbetrekking de betrokken partij aldaar woonachtig is. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te verhelpen.